SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejsciem w życie nowej ustawy o Prawach Konsumenta informujemy że przed dokonaniem zakupów należy zapoznać się z regulaminem sklepu, w zakładce Regulamin.

Dokonywanie zakupów w sklepie Interaga jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

Informujemy również że strona używa Cookies, dla potrzeb logowanie klientów do serwisu, wyświetlania elementów flash, wtyczek i innych elementów strony, bez których serwis nie mógłby funkcjonować. Więcej o naszej polityce Cookies znajdziesz Nasza Polityka Cookies.

Przy zakupie powyżej          2000 zł - udzielamy rabatu 1%          5000 zł - udzielamy rabatu 2%

Kategorie

Regulamin platformy sprzedażowej

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień na platformie sprzedażowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.interaga.pl, zwanej dalej Platformą Sprzedażową.

Sprzedającym jest P.P.H.U INTER-AGA ZBIGNIEW BIELAWSKI. z siedzibą w 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 8,   Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP:6710005033, zwana także zamiennie "Usługodawcą".


Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem: 609 829 776

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: interaga@interaga.pl

§ 1 Definicje

Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług na Platformie Sprzedażowej

2. Klient (Kupujący) – podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Platformy Sprzedażowej

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Platformy Sprzedażowej. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży

5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Platformą Sprzedażową w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane na Platformie Sprzedażowej

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Platforma sprzedażowa (Platforma internetowa) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.interaga.pl pośrednictwem którego Klient może zamówić Produkt.

9. Strona - Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.interaga.pl.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej.

 

§ 2 Zasady ogólne

1.Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie Sprzedażowej przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.Platforma sprzedażowa służy do składania zamówień na towary (zabawki, artykuły sportowe, artykuły dla dzieci) za pośrednictwem sieci Internet.

3.Wszystkie produkty oferowane na Platformie Sprzedażowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.Platforma sprzedażowa działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

5.Platforma Sprzedażowa przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz Instytucji.

6.Użytkownikowi w momencie rejestracji przysługuje prawo do wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

7.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

8.Sprzedaż na Platformie B2B odbywa się pomiędzy podmiotami gospodarczymi i nie podlega prawu zakupów konsumenckich

 

§ 3 Składanie zamówień

 1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Platformy Sprzedażowej są cenami netto podanymi w złotych polskich (nie zawierają podatku VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.Aktualizacja stanów magazynowych wyświetlonych na Platformie Sprzedażowej odbywa się raz na dobę.

4.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7.Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, zostanie wyświetlona informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji a podgląd zamówienia będzie dostępny w sekcji złożonych zamówień na koncie klienta

9.Kwota zamówienia wyrażona jest w cenach netto i uwzględnia rabaty indywidualne klienta.

10.Złożone zamówienie jest przyjmowane do realizacji jedynie w przypadku terminowego regulowania zobowiązań finansowych.

11.Złożone zamówienie jest przetwarzane przez system sprzedażowy Sprzedającego. Różnice w dostępności towarów mogą wynikać z opóźnień w synchronizacji stanów magazynowych systemu sprzedażowego Sprzedającego oraz Platformy Sprzedażowej.

12.Zamówienia przez Kupującego towarów ze stanem zerowym traktowane będą na poczet przyszłych zamówień.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) jeżeli faktura wystawiona do zrealizowanego zamówienia nie przekroczy kwoty minimum logistycznego 400 zł brutto po uwzględnieniu rabatów indywidualnych klienta.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.

2. Płatność za zamówiony towar jest realizowana przelewem na konto bankowe Sprzedającego lub za pobraniem.

 

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Towary zakupione na Platformie Sprzedażowej mogą być reklamowane z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.

2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy zgłosić do dostawcy telefonicznie lub mailowo. Niezgodności ilościowe będą rozpatrywane jedynie po ich niezwłocznym zgłoszeniu w terminie 3 dni po otrzymaniu towaru

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W przypadku braku dostępności towaru zostanie zwrócona zapłata za produkt.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Platformy Sprzedażowej w związku ze złożeniem zamówienia jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Platformą Sprzedażową a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 10.11.2017r.